2023 m. Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai IV“:

I modulis:

Skaitytas pranešimas: doc. dr. Sergejus Neifachas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius „Formuojamasis IU/PU vaiko pasiekimų vertinimas“

II modulis:

LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ DIREKTTORĖS LORETOS SIMANAVIČIENĖS PASKAITA: „IKIMOKYKLINĖS UGDYMO PROGRAMOS MODELIAVIMAS

Skaitytas pranešimas: lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO UGDYMO(SI) DERMĖ IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LYDERYSTĖS RAIŠKAI UGDYTIS“

2022 m. Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“:

I modulis:

Skaitytas pranešimas: Doc. dr. Vitalijos Gražienės „Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybė, jos vertinimo modelis ir principai“

„Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodika“

II modulis:

Skaitytas pranešimas: lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos įsivertinimo veiksmingumo analizė“

III modulis:

Skaitytas pranešimas: lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės „IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMAS IR UGDYMASIS
PANEVĖŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIBUTĖ““

IV modulis:

Konferencija: „Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai V“

  1. Pranešimas: „Sensorinė integracija vaiko pažinimo ir ugdymo(si) erdvėje“VDU dr. Asta Lapėnienė
  2. Pranešimas: „Skaitmeninio amžiaus vaikų kalba ir jos ugdymo(si) iššūkiai“VDU dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė
  3. Pranešimas: „Fizinių pratimų individualizavimas ir diferencijavimas kūno kultūros veikloje“Panevėžio kolegijos lektorė Lilija Kryževičienė
  4. Pranešimas: „Kontekstinio ugdymo prieiga: vaikų laisvė augti, kurti, mąstyti ir veikti“VDU dr. Sergejus Neifachas

2021 m. Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai II“:

I modulis:

Skaityti pranešimai:

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo(si) veiklos planavimas“;

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojos Aušros Žaromskienės „Ikimokyklinio amžiaus „Nykštukų“ grupės vaikų veiklos planavimas“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojos Ingos Abduvelevos „Ikiokyklinio amžiaus vaikų (2-3 m.) veiklos planavimas“

II modulis:

Skaityti pranešimai:

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės „Tautodailės reikšmė ikimokykliniame amžiuje, 5-6 metų vaikų samprata apie tautodailę, jos įtaka jaunimo politikos įgyvendinimui“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojų Ingos Abduvelevos ir Editos Lasienės „Jurginės darželyje“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės ir meninio ugdymo mokytojos Daivos Andriūnienės „Tautinių šaknų pažinimas sukant metų ratą“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojų Ingos Zelionkienės, Linos Lapinskienės, Ingos Abduvelevos „Ankstyvojo amžiaus vaikų Velykos“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ PU mokytojų Daivos Galvonienės ir Jolantos Lašinienės „Tautodailės atspindžiai vaikų kūryboje“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ logopedės Simonos Černiauskienės „Tautosakos panaudojimas kalbinių gebėjimų ugdymui“

III modulis:

Skaityti pranešimai:

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės „Ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimas“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės ir IU mokytojos Rasos Stulpinienės „Ankstyvojo amžiaus vaikų veiklų organizavimas, individualių gebėjimų ir pasiekimų identifikavimas“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojos Aušros Žaromskienės „Vaiko vertinimas ugdomojoje veikloje vyresniojo amžiaus grupėje“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojos Sandros Belazaravičienės „„Meškiukų“ grupės vaikų įsivertinimas“

IV modulis:

Konferencija: „Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai IV

  1. Pranešimas „Praktiniai STEAM užsiėmimai“ – VŠĮ Mokymosi mokyklos projektų vadovė, lektorė Dovilė Naujokaitė

 

2020 m. Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“:

I modulis: Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ 

Konferencija.

II modulis: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinio skaitmenizavimas STEAM keliu“

III modulis: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo įsivertinimas ir vertinimas“

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ organizuotas respublikinis projektas „Mažųjų žaidimai“ metodinė medžiaga