2024 m. Ilgalaikė programa „Kokybės siekis-besimokančiai mokyklai”

I modulis:

2024-02-02 d. „Ikimokyklinio ugdymo programos gairių analizė“

II modulis:

2024-03-04 d. įstaigos organizuojamos 40 val. kvalifikacijos kėlimo mokymų programos „Kokybės siekis – besimokančiai mokyklai“ II modulis „Vaikų pasiekimų aprašo, universalaus dizaino mokymui(si) sampratos analizė“.

2023 m. Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai IV“:

I modulis:

Skaitytas pranešimas: doc. dr. Sergejus Neifachas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius „Formuojamasis IU/PU vaiko pasiekimų vertinimas“

II modulis:

LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ DIREKTTORĖS LORETOS SIMANAVIČIENĖS PASKAITA: „IKIMOKYKLINĖS UGDYMO PROGRAMOS MODELIAVIMAS

Skaitytas pranešimas: lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO UGDYMO(SI) DERMĖ IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LYDERYSTĖS RAIŠKAI UGDYTIS“

III. modulis. „Pedagogų ir tėvų ugdymo(si) strategijos, palaikančios žaidimą kaip pagrindinę vaiko veiklą“.

2023-06-02 įstaigos darbuotojai tėvams pristatė STEAM eksperimentus ir veiklas, pritaikomas vaikų ugdymui(si) buityje „Skrydis į žvaigždes“ (IU mokytojos Edita Lasienė, Inga Abduveleva); „Skambantis vanduo“ (meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė); „Kūriu animaciją“ (IU mokytoja Jolanta Lašinienė); „Kepu kepu“ (vaikų maitinimo ir higienos administratorė Aldona Grigaliūnienė); „Riedantys laivas“ (IU mokytoja Inga Zelionkienė); „Plauk, laiveli, pučiamas vėjo“, „Linksmasis veidukas“ (logopėdė Simona Černiauskienė); „Gėlėta staltiesė“ (IU mokytoja Aušra Žaromskienė); „Sveikatos lėkštė“ (virėja Sigutė Kaupelienė); „Karštas paveikslas“ (PU mokytoja Sandra Belazaravičienė).

IV modulis:

2023-10-24 d. įvyko Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ organizuojama šeštoji respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai VI“. Konferencijos dalyvius pasveikino Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Eda Vaičiūnė, seimo nario Deivido Labanavičiaus patarėja Sandra Razminė, „Ugdymo meistrai“ projektų vadovas Dainius Kulbis, įstaigos tarybos tėvų atstovas Marijus Zaikauskas, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorius Mindaugas Libikas. Mokslinius pranešimus skaitė VDU prof. Ona Monkevičienė, VU doc. Sergejus Neifachas. Patirtinės veiklos pranešimus pristatė lopšelio-darželio „Voveraitė“ direktorė Ieva Dirsienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Breimelienė, lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorius Justas Petrulis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Liukpetrienė, lopšelio-darželio „Dobilas“ vyresnioji IU mokytoja Lina Rimėnienė, IU mokytoja Lina Bareikienė, lopšelio-darželio „Jūratė“ IU vyresnioji mokytoja Ernesta Mikšienė, IU mokytoja Ligita Raudžiuvienė, lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytojos metodininkės Jolanta Lašinienė, Daiva Galvonienė. Praktinėmis veiklomis dalinosi, stendinius pranešimus pristatė lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogės, Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė Svajonė Razmuvienė, IU mokytoja Aušra Budreckienė. Dėkojame socialiniui partneriui Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrui už suteiktas patalpas.

Pranešimas „STEAM ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme: nuostaba, žaismė, kūrybiškumas ir savivaldis mokymasis“VDU, Švietimo akademijos prof. dr. Ona Monkevičienė

Pranešimas „Kaip ateitį kuria vaikai: STEAM prieigos įrankiai ugdomojoje aplinkoje“VU Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto docentas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius Sergejus Neifachas

Pranešimas „Inžinerinės kompetencijos ugdymas pasitelkiant STEAM ugdymo metodą“Panevėžio lopšelio-darželio „Voveraitė“ direktorė Ieva Dirsienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Breimelienė

Pranešimas „Darželis, kuriame kiekvienas vaikas laimėtojas“ Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorius Justas Petrulis

Pranešimas „Orientacinis Žilvino takas“ Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Liukpetrienė (1 dalis)

Pranešimas „Orientacinis Žilvino takas“ – Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Liukpetrienė (2 dalis)

Pranešimas „Orientacinis Žilvino takas“ – Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Liukpetrienė (3 dalis)

Pranešimas „Orientacinis Žilvino takas“ – Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Liukpetrienė (4 dalis)

Pranešimas „Kaip tapti STEAM mokykla?“ Panevėžio lopšelio-darželio „Dobilas“ vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Rimėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Bareikienė.

Pranešimas „Sveikuoliai Jūratės mieste“ Panevėžio lopšelio-darželio „Jūratė“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ernesta Mikšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ligita Raudžiuvienė.

Pranešimas „STEAM veiklos – galimybė įvairiapusiam ugdymui(si)“ – Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Lašinienė (1 dalis)

Pranešimas „STEAM veiklos – galimybė įvairiapusiam ugdymui(si)“ – Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Lašinienė (2 dalis)

Pranešimas „Žaidžiame skaitymą“Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Daiva Galvonienė, Jolanta Lašinienė

2022 m. Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“:

I modulis:

Skaitytas pranešimas: Doc. dr. Vitalijos Gražienės „Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybė, jos vertinimo modelis ir principai“

„Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodika“

II modulis:

Skaitytas pranešimas: lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos įsivertinimo veiksmingumo analizė“

III modulis:

Skaitytas pranešimas: lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės „IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMAS IR UGDYMASIS
PANEVĖŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIBUTĖ““

IV modulis:

Konferencija: „Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai V“

  1. Pranešimas: „Sensorinė integracija vaiko pažinimo ir ugdymo(si) erdvėje“VDU dr. Asta Lapėnienė
  2. Pranešimas: „Skaitmeninio amžiaus vaikų kalba ir jos ugdymo(si) iššūkiai“VDU dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė
  3. Pranešimas: „Fizinių pratimų individualizavimas ir diferencijavimas kūno kultūros veikloje“Panevėžio kolegijos lektorė Lilija Kryževičienė
  4. Pranešimas: „Kontekstinio ugdymo prieiga: vaikų laisvė augti, kurti, mąstyti ir veikti“VDU dr. Sergejus Neifachas

2021 m. Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai II“:

I modulis:

Skaityti pranešimai:

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo(si) veiklos planavimas“;

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojos Aušros Žaromskienės „Ikimokyklinio amžiaus „Nykštukų“ grupės vaikų veiklos planavimas“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojos Ingos Abduvelevos „Ikiokyklinio amžiaus vaikų (2-3 m.) veiklos planavimas“

II modulis:

Skaityti pranešimai:

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės „Tautodailės reikšmė ikimokykliniame amžiuje, 5-6 metų vaikų samprata apie tautodailę, jos įtaka jaunimo politikos įgyvendinimui“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojų Ingos Abduvelevos ir Editos Lasienės „Jurginės darželyje“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės ir meninio ugdymo mokytojos Daivos Andriūnienės „Tautinių šaknų pažinimas sukant metų ratą“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojų Ingos Zelionkienės, Linos Lapinskienės, Ingos Abduvelevos „Ankstyvojo amžiaus vaikų Velykos“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ PU mokytojų Daivos Galvonienės ir Jolantos Lašinienės „Tautodailės atspindžiai vaikų kūryboje“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ logopedės Simonos Černiauskienės „Tautosakos panaudojimas kalbinių gebėjimų ugdymui“

III modulis:

Skaityti pranešimai:

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės „Ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimas“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės ir IU mokytojos Rasos Stulpinienės „Ankstyvojo amžiaus vaikų veiklų organizavimas, individualių gebėjimų ir pasiekimų identifikavimas“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojos Aušros Žaromskienės „Vaiko vertinimas ugdomojoje veikloje vyresniojo amžiaus grupėje“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojos Sandros Belazaravičienės „„Meškiukų“ grupės vaikų įsivertinimas“

IV modulis:

Konferencija: „Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai IV

  1. Pranešimas „Praktiniai STEAM užsiėmimai“ – VŠĮ Mokymosi mokyklos projektų vadovė, lektorė Dovilė Naujokaitė

 

2020 m. Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“:

I modulis: Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ 

Konferencija.

II modulis: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinio skaitmenizavimas STEAM keliu“

III modulis: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo įsivertinimas ir vertinimas“

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ organizuotas respublikinis projektas „Mažųjų žaidimai“ metodinė medžiaga