PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“

Lietuvos Respubklikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-09-05 Nr. 1146 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respubklikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-09-05 Nr. V-1143 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ISAK-3216 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokyniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respubklikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-09-04 Nr. V-1142 įsakymas „Dėl ikimokyklinio ugdymo programos gairių patvirtinimo“ 

2015 m. sausio 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-8 patvirtintas „Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas“, kuris įsigaliojo nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „LIETUVA 2030“

Lietuvos higienos norma HN 75:2016.

Švietimo įstatymas.

Maisto organizavimo tvarkos aprašas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – 845-508064.

TIK PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS: DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ(SI) ŠEIMOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (ĮSAKYMAS IR TVARKOS APRAŠAS)

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ korupcijos prevencijos tvarka

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ NETIESIOGINIO DARBO SU UGDYTINIAIS VALANDŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-05-26

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ NETIESIOGINIO DARBO SU UGDYTINIAIS VALANDŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-12-28