1. 2015 m. sausio 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-8 patvirtintas „Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas“, kuris įsigaliojo nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

2. Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „LIETUVA 2030“

3. Lietuvos higienos norma HN 75:2016.

4. Švietimo įstatymas.

5. Maisto organizavimo tvarkos aprašas

6. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – 845-508064.

7. TIK PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS: DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ(SI) ŠEIMOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (ĮSAKYMAS IR TVARKOS APRAŠAS)

8. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ korupcijos prevencijos tvarka