Lietuvos Respubklikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-09-05 Nr. 1146 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respubklikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-09-05 Nr. V-1143 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ISAK-3216 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokyniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respubklikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-09-04 Nr. V-1142 įsakymas „Dėl ikimokyklinio ugdymo programos gairių patvirtinimo“ 

2015 m. sausio 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-8 patvirtintas „Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas“, kuris įsigaliojo nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „LIETUVA 2030“

Lietuvos higienos norma HN 75:2016.

Švietimo įstatymas.

Maisto organizavimo tvarkos aprašas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – 845-508064.

TIK PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS: DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ(SI) ŠEIMOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (ĮSAKYMAS IR TVARKOS APRAŠAS)

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ korupcijos prevencijos tvarka