Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė —  Edita Miežinienė;

Narės: Simona Černiauskienė, Aldona Grigaliūnienė, Edita Lasienė, Daiva Galvonienė.

Lopšelio-darželio taryba – telkianti ugdytinių tėvus (globėjus), pedagogus, kitus darbuotojus ir visuomenės atstovus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti:

Pirmininkė — Aušra Žaromskienė;

Pirmininkės pavaduotoja — Inga Zelionkienė;

Sekretorė — Edita Miežinienė;

Nariai: Eglė Mackevičienė, Rūta Rapševičiūtė, Viltė Gailiūšienė, Tomas Češiūnas.

Mokytojų taryba – pedagogų profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams spręsti. 

Darbo taryba dalyvauja darbdavio sprendimų priėmimo procedūrose, teikia darbdaviui pasiūlymus, esant būtinybei aptaria svarbius darbdavio darbuotojų su darbu susijusius klausimus:

Pirmininkė — Jolanta Lašinienė;

Sekretorė — Aldona Grigaliūnienė;

Narė — Lina Lapinskienė.