Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė —  Edita Miežinienė;

Narės: Simona Černiauskienė, Aldona Grigaliūnienė, Edita Lasienė, Daiva Galvonienė.

Lopšelio-darželio taryba – telkianti ugdytinių tėvus (globėjus), pedagogus, kitus darbuotojus ir visuomenės atstovus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti:

Pirmininkė — Aušra Žaromskienė;

Pirmininkės pavaduotoja — Inga Zelionkienė;

Sekretorė — Edita Miežinienė;

Nariai: Eglė Mackevičienė, Rūta Rapševičiūtė, Marijus Zaikauskas, Gediminas Kaušinis

Mokytojų taryba – pedagogų profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams spręsti.