Lopšelyje-darželyje yra 6 grupės:
2 grupės ankstyvojo amžiaus vaikams 
3 ikimokyklinio amžiaus vaikų 
1 priešmokyklinio ugdymo grupė (5-6/7 m. vaikams trunka vienerius metus).

Priešmokyklinio ugdymo trukmė:
Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo trukmė 640 valandų per mokslo metus.

Grupes komplektuoja lopšelio-darželio direktorius.
Vaikai priimami į įstaigas tėvams (globėjams) pateikus prašymą, direktoriui pasirašius sutartis.

Vaikų grupės komplektuojamos kasmet. Esant laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus metus. Vaikai, turintys specialiųjų poreikių, integruojami į bendrojo pobūdžio grupes.

Specialistų paslaugos: Įstaigoje integruotai ugdomi specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai. Logopedas nustato kalbos ir komunikacijos sutrikimus, organizuoja specialiąsias pratybas, šalina kalbos sutrikimus, ugdo vaikų kalbą, konsultuoja tėvus ir pedagogus specialiojo ugdymo klausimais, bendradarbiauja su Panevėžio pedagogine-psichologine tarnyba (https://www.panevezioppt.lm.lt), dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos darbe.

Nemiegančių vaikų užimtumas, pietų miego metu

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“

Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas.

Informacija tėvams (Seksualinę prievartą vaikai dažniau patiria iš pažįstamų )

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus raštas „Dėl mokinių priėmimo tvarkos į pirmąją klasę 2022-2023 mokslo metais“

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus rašto „Dėl mokinių priėmimo tvarkos į pirmąją klasę 2022-2023 mokslo metais“ priedas 1A „PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ, GYVENANTĮ MOKYKLOS APTARNAVIMO TERITORIJOJE, Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS PIRMĄJĄ KLASĘ“

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus rašto „Dėl mokinių priėmimo tvarkos į pirmąją klasę 2022-2023 mokslo metais“ priedas 1B „PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS PIRMĄJĄ KLASĘ“

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ISAKYMAS „DĖL IKIMOKYKLINIOUGDYMO MOKYKLŲ DARBO SUSTABDYMO 2024 M. VASAROS LAIKOTARPIU“