Priėmimo tvarka:
Į vaikų lopšelį-darželį vaikai priimami pagal gyvenamąją vietą, vadovaujantis Panevėžio miesto
savivaldybės tarybos sprendimu.

Lopšelyje-darželyje yra 6 grupės:
2 grupės ankstyvojo amžiaus vaikams (1-3 m.)
3 ikimokyklinio amžiaus vaikų (3-5 m.)
1 priešmokyklinio ugdymo grupė (5-6/7 m. vaikams trunka vienerius metus).

Priešmokyklinio ugdymo trukmė:
Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo trukmė 640 valandų per mokslo metus.

Grupes komplektuoja lopšelio-darželio direktorius.
Vaikai priimami į įstaigas tėvams (globėjams) pateikus prašymą, direktoriui pasirašius
sutartis ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą (instrukcija, kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą). Vaikų grupės komplektuojamos
to paties amžiaus vaikų kasmet iki rugsėjo 1 d.
Esant laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus metus. Vaikai, turintys specialiųjų poreikių,
integruojami į bendrojo pobūdžio grupes.

Specialistų paslaugos: Įstaigoje integruotai ugdomi specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai. Logopedas nustato kalbos ir komunikacijos sutrikimus, organizuoja specialiąsias pratybas, šalina kalbos sutrikimus, ugdo vaikų kalbą, konsultuoja tėvus ir pedagogus specialiojo ugdymo klausimais, bendradarbiauja su Panevėžio pedagogine-psichologine tarnyba (https://www.panevezioppt.lm.lt), dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos darbe.

15 dienų valgiaraštis.

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS.

Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas.

Informacija tėvams (Seksualinę prievartą vaikai dažniau patiria iš pažįstamų )

Grupių dienotvarkės:

Ankstyvojo amžiaus grupės dienotvarkė

Pirmosios jaunesniosios amžiaus grupės dienotvarkė

Antrosios jaunesniosios amžiaus grupės dienotvarkė

Viduriniosios amžiaus grupės dienotvarkė

Vyresniosios amžiaus grupės dienotvarkė

Priešmokyklinio amžiaus grupės dienotvarkė