Priėmimo tvarka:
Į vaikų lopšelį-darželį vaikai priimami pagal gyvenamąją vietą, vadovaujantis Panevėžio miesto
savivaldybės tarybos sprendimu.

Lopšelyje-darželyje yra 6 grupės:
2 grupės ankstyvojo amžiaus vaikams (1-3 m.)
3 ikimokyklinio amžiaus vaikų (3-5 m.)
1 priešmokyklinio ugdymo grupė (5-6/7 m. vaikams trunka vienerius metus).

Priešmokyklinio ugdymo trukmė:
Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo trukmė 640 valandų per mokslo metus.

Grupes komplektuoja lopšelio-darželio direktorius.
Vaikai priimami į įstaigas tėvams (globėjams) pateikus prašymą, direktoriui pasirašius sutartis ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą (instrukcija, kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą).

Vaikų grupės komplektuojamos to paties amžiaus vaikų kasmet iki rugsėjo 1 d. Esant laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus metus. Vaikai, turintys specialiųjų poreikių,
integruojami į bendrojo pobūdžio grupes.

Specialistų paslaugos: Įstaigoje integruotai ugdomi specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai. Logopedas nustato kalbos ir komunikacijos sutrikimus, organizuoja specialiąsias pratybas, šalina kalbos sutrikimus, ugdo vaikų kalbą, konsultuoja tėvus ir pedagogus specialiojo ugdymo klausimais, bendradarbiauja su Panevėžio pedagogine-psichologine tarnyba (https://www.panevezioppt.lm.lt), dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos darbe.

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS.

Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas.

Informacija tėvams (Seksualinę prievartą vaikai dažniau patiria iš pažįstamų )

Vadovaujantis higienos norma HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, IX skyriaus 79 punktu „kiekvienais metais vaiko tėvai (globėjai) švietimo teikėjui pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a). Po vasaros atostogų, būtina pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimą (atsižvelgiant į pirminę sveikatos pažymėjimo pristatymo datą), nes vaiko sveikatos pažymėjimas į darželį pristatomas vieną kartą metuose būtinai.

 Informacija tėvams dėl 2020 m. vasaros darbo