STEAM

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ „STEAM strategijos kūrimas, STEAM ugdymo(si) strategija, STEAM veiksmų planas 2021–2022 m.“