2022 m. Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“:

I modulis:

Skaitytas pranešimas: Doc. dr. Vitalijos Gražienės „Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybė, jos vertinimo modelis ir principai“

„Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodika“

II modulis:

Skaitytas pranešimas: lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos įsivertinimo veiksmingumo analizė“

III modulis:

Skaitytas pranešimas: lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės „IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMAS IR UGDYMASIS
PANEVĖŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIBUTĖ““