2022 m. Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“:

I modulis:

Skaitytas pranešimas: Doc. dr. Vitalijos Gražienės „Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybė, jos vertinimo modelis ir principai“

„Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodika“

II modulis:

Skaitytas pranešimas: lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos įsivertinimo veiksmingumo analizė“

III modulis:

Skaitytas pranešimas: lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės „IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMAS IR UGDYMASIS
PANEVĖŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIBUTĖ““

IV modulis:

Konferencija: „Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai V“

  1. Pranešimas: „Sensorinė integracija vaiko pažinimo ir ugdymo(si) erdvėje“ – VDU dr. Asta Lapėnienė
  2. Pranešimas: „Skaitmeninio amžiaus vaikų kalba ir jos ugdymo(si) iššūkiai“ –VDU dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė
  3. Pranešimas: „Fizinių pratimų individualizavimas ir diferencijavimas kūno kultūros veikloje“ – Panevėžio kolegijos lektorė Lilija Kryževičienė
  4. Pranešimas: „Kontekstinio ugdymo prieiga: vaikų laisvė augti, kurti, mąstyti ir veikti“ – VDU dr. Sergejus Neifachas