Lopšelio-darželio „Žibutė” darbo tvarkos taisyklės

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 2017 metų veiklos ataskaita

Lopšelio-darželio „Žibutė” 2018 metų veiklos ataskaita

Lopšelio-darželio „Žibutė” 2016-2017 metų viešojo skelbimo aprašas

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ visuotinis, ataskaitinis vadovo susirinkimas 2018-01-18

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ visuotinis, ataskaitinis vadovo susirinkimas įstaigos bendruomenei 2019-02-01

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021 m. ugdymo planas

Lopšelio-darželio „Žibutė“ finansų vidaus kontrolės taisyklės

Lopšelio-darželio „Žibutė“ etikos kodeksas

Lopšelio-darželio „Žibutė“ pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarka

Lopšelio-darželio „Žibutė“ vidaus kontrolės politika

Lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių IU/PU, meninio ugdymo mokytojų, logopedo pedagoginės veiklos vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Lopšelio-darželio „Žibutė“ reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

Lopšelio-darželio „Žibutė“ elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ nuostatai