Nuo 2022-10-17 pasikeitė priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimui skiriamos lėšos: Dėl lėšų mokinių nemokamam maitinimui

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 1-158 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-211 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO“

VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

PANEVĖŽIO LOPŠELIS–DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr.V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija 2023-01-01 iki 2026-08-31)

Produktus vaikų maitinimui tiekia: UAB „Daivida“, UAB „Panevėžio citma“, UAB „Biržų duona“, UAB „Vilguva“, AB „Žemaitijos pienas“, UAB „Panevėžio bičiulis“

SPRENDIMAS „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-312 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-128 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas – 15 dienų valgiaraštis 

15 dienų valgiaraštis 2023-09-01 d.

PAKEISTAS MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TVARKOS APRAŠAS 

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TSP-311 pakeitė Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312. Su sprendimu galite susipažinti čia.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2020-01-24 Nr. V-76

Maitinimo organizavimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas

Priešmokyklinio amžiaus vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, maisto davinio atidavimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos metu, tvarkos aprašas

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2020-04-30 Nr. 1-97 „Dėl savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. 1-158 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 1-211 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“