„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Partneriai
Panevezio-miesto-savivaldybe
Apklausos

Kodėl labiausiai myliu savo darželį?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Naujienos

1 2 3 32

2023-01-24 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikai dovanojo muzikinę kompoziciją „Žiemos pasaka“ socialiniams partneriams, Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio vaikams ir darbuotojams. Kaip padėką už pasirodymą, vaikai gavo saldžių dovanų.

Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ paminėta „Trijų karalių“ diena. Trys karaliai aplankė visus įstaigos vaikus ir darbuotojus, padovanodami aukso, palinkėdami sveikatos. Trijų karalių šventę praskaidrino Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio pedagogai, padovanodami spektaklį „Snieguolė, kuri nematė vasaros“. Po svečių spektaklio ikimokyklinių grupių vaikai nusipuošė eglutes grupėse, nupuošė kieme, o priešmokyklinės grupės vaikai nupuošė eglutę salėje. Eglutės, padedant ugdytinės Rusnės tėveliui Arūnui, buvo nuvežtos į Molainių žirgyną, kaip maistą žirgams. Eglutes į žirgyną lydėjo trys karaliai.

2022-11-17 Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ organizavo respublikinį projektą „Atsakinga tolerancija draugui II“, kuriame dalyvavo Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ priešmokyklinio, ikimokyklinio amžiaus vaikų komandos. Projekto organizatorės IU mokytojos Aušra Žaromskienė, Rasa Stulpinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė. Renginį atidarė Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė. Projekto dalyviai atliko kūrybines užduotis, dalindamiesi žiniomis apie tolerancijos reikšmę. Projekto kulminacija – komandų pastatyti namai, atskleidžiant šių metų tolerancijos simbolį.
Dėkojame Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ komandoms už aktyvų dalyvavimą projekte, puoselėjant įstaigų bendrystę.

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikų komanda atstovavo įstaigą, dalyvaudami nuotolinėje viktorinoje pasaulinei medžio dienai paminėti „Žalieji milžinai“. Organizatorius Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.

Aš dėviu geltoną, nes man rūpi mano psichinė sveikata 

 

2022-10-04 Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre įvyko ilgalaikės programos „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ IV modulis respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai V“. Konferencijos organizatorė Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė. Konferenciją atidarė ir svečius bei konferencijos dalyvius pasveikino Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinukai, kuriuos parengė meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė. Į jubiliejinę V-ąją konferenciją dalyvius pasveikinti atvyko garbingi svečiai: Panevėžio miesto savivaldybės vicemeras Lauras Jagminas, Seimo nario Deivido Labanavičiaus atstovė Sandra Razminė, Panevėžio tarybos narys, bendruomenių socialinių sveikatos ir sporto komiteto pirmininko pavaduotojas Rimantas Norkūnas, Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojas Dainius Šipelis, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorius Mindaugas Libikas. Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ (Vilniaus, Kretingos, Druskininkų) komandos, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Radviliškio rajono mokytojai išklausė mokslininkų pranešimus: „Sensorinė integracija vaiko pažinimo ir ugdymo(si) erdvėje“ – VDU dr. Asta Lapėnienė; „Skaitmeninio amžiaus vaikų kalba ir jos ugdymo(si) iššūkiai“ –VDU dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė; „Fizinių pratimų individualizavimas ir diferencijavimas kūno kultūros veikloje“ – Panevėžio kolegijos lektorė Lilija Kryževičienė; „Kontekstinio ugdymo prieiga: vaikų laisvė augti, kurti, mąstyti ir veikti“ – VDU dr. Sergejus Neifachas, pasidalino praktinėmis gerosiomis patirtimis, atliko refleksiją.

Panevėžio miesto savivaldybė skelbia konkursą: Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pareigoms eiti (galimas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas – 12,54–13,31).

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-7 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 pripažinimo netekusiu galios“, atsižvelgiant į mokykloje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą  ir ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą (pretenduojantiems į lopšelio-darželio  „Žibutė“ direktorių pareigas).

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;

2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas turėtų būti ne žemesnio kaip aukšto lygio (4 balai);

2.5. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka būti išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje (pretenduojantiems į lopšelių-darželių direktorių pareigas).

3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

9. Išmanyti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

1. Prašymą dalyvauti konkurse (forma pridedama).

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu, lietuvių kalba.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiame dokumente turi būti patvirtinta, kad tokį lygį asmuo yra įgijęs, ar lygis patvirtinamas išlaikytu atitinkamo lygio egzaminu (-ais). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį.

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikiatiesiogiai, adresu: Laisvės a. 20, Panevėžys, 321 kab. arba registruotu laišku, adresu: Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, Laisvės a. 20, Panevėžys, LT-35200, arba elektroniniu paštu solveiga.sereikiene@panevezys.lt:   iki 2022 m. spalio 27 d. į Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorių pareigas.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentų atrankos posėdžio data:  į Panevėžio Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorių – 2022 m. lapkričio 10 d.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

Primename, kad, jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti ar prilygintam vertinimui atlikti Nacionalinėje švietimo agentūroje jis turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Apie konkursą galima pasiteirauti: el. p. solveiga.sereikiene@panevezys.lt arba tel. (8 45) 501 321.

1 2 3 32