„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Partneriai
Panevezio-miesto-savivaldybe
Apklausos

Kodėl labiausiai myliu savo darželį?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Naujienos

1 2 3 32

Panevėžio miesto savivaldybė skelbia konkursą: Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pareigoms eiti (galimas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas – 12,54–13,31).

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-7 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 pripažinimo netekusiu galios“, atsižvelgiant į mokykloje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą  ir ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą (pretenduojantiems į lopšelio-darželio  „Žibutė“ direktorių pareigas).

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;

2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas turėtų būti ne žemesnio kaip aukšto lygio (4 balai);

2.5. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka būti išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje (pretenduojantiems į lopšelių-darželių direktorių pareigas).

3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

9. Išmanyti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

1. Prašymą dalyvauti konkurse (forma pridedama).

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu, lietuvių kalba.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiame dokumente turi būti patvirtinta, kad tokį lygį asmuo yra įgijęs, ar lygis patvirtinamas išlaikytu atitinkamo lygio egzaminu (-ais). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį.

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikiatiesiogiai, adresu: Laisvės a. 20, Panevėžys, 321 kab. arba registruotu laišku, adresu: Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, Laisvės a. 20, Panevėžys, LT-35200, arba elektroniniu paštu solveiga.sereikiene@panevezys.lt:   iki 2022 m. spalio 27 d. į Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorių pareigas.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentų atrankos posėdžio data:  į Panevėžio Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorių – 2022 m. lapkričio 10 d.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

Primename, kad, jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti ar prilygintam vertinimui atlikti Nacionalinėje švietimo agentūroje jis turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Apie konkursą galima pasiteirauti: el. p. solveiga.sereikiene@panevezys.lt arba tel. (8 45) 501 321.

2022-05-17 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė minėjo Tarptautinę šeimos dieną. Su švente pasveikino įstaigos direktorė Loreta Simanavičienė. Popietę organizavo meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė. Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai, tėveliai, seneliai, mokytojai, darbuotojai, įstaigos kieme šoko, pritarė barškučiais skambančiai muzikai, dūdavo dūdelėmis. Renginį vainikavo kartu sušoktas lietuvių šokis „Transveras“.

2022-03-10 d. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 32-ąsias metines. Įstaigoje iniciatyvos iniciatorė ir organizatorė IU mokytoja Daiva Galvonienė.

2022-03-10 d. įvyko Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ projektas „Mūsų mažos dovanos Lietuvai II“. Projektą organizavo Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“. Projekte dalyvavo: Šilutės ir Druskininkų lopšelių-darželių „Žibutė“, Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų komandos; ugdytiniai prisistatė deklamuodami eilėraščius apie tėvynę, pristatė savo sukurtus miesto herbus, supažindino su savo kraštui būdingu šokiu. Visi dainavo Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ himną. Projektas vyko nuotoliniu būdu per ZOOM.

2022-03-10 d. Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ kovo 11-osios rytas: iškelta Lietuvos Respublikos vėliava, sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas, tylos minutė Ukrainos žmonėms, neformaliai dalyvauta Karaliaus Mindaugo husarų bataliono organizuotame tradiciniame bėgime.

2021-11-04 d. priešmokyklinės „Nykštukų“ grupės vaikai Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje dalyvavo Panevėžio regiono (Panevėžio miesto ir rajono, Utenos, Anykščių, Zarasų, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų) bibliotekininkams organizuotame sensorinių skaitymų edukaciniame užsiėmime – edukacinėje pilotinėje (kurios kūrimui prisidėjo Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytojų kamanda) programoje pagal Nicolos Kinner knygą „Kaip kiškis mokėsi drąsos“. Sensorinių skaitymų eigą sudarė trys dalys – istorijos skaitymas pasitelkiant pojučius, praktinė užduotis pagal knygos tekstą, žaidimai ir diskusija. Užsiėmimo metu vaikams atsivėrė knygų skaitymo malonumas, prasiplėtė vaikų pažinimo akiratis, praturtėjo žodynas, lavinosi sensoriniai pojučiai, gerėjo bendravimo įgūdžiai. Dėkojame organizatoriams, sudariusiems galimybę dalyvauti sensorinių skaitymų programoje.

2021-05-10 Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ IU mokytojų Rasos Stulpinienės ir Ingos Zelionkienės grupių izoliacijos principu, lauko aikštelėse, organizuotas sportinis renginys „Kamuolio diena“, įsijungiant į respublikinį projektą „Kamuolio diena 2021“. Renginyje dalyvavo bendruomenė: 75 ugdytiniai, 10 IU ir PU mokytojų ir 6 mokytojų padėjėjos. Projekto tikslas – netradiciškai paminėti gegužės 10-ąją, Pasaulinę judėjimo sveikatos labui dieną ir skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą. Kamuolys – pagrindinis šio projekto atributas ir kiekvieno dalyvio draugas. Diena buvo labai aktyvi !!! Smagios užduotys, nuotaikingi žaidimai ir puikus oras suteikė daug teigiamų emocijų.

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ IU/PU mokytojai su ugdytiniais dalyvavo respublikiame ugdymo įstaigų „Žibutė“ meninės raiškos parodoje-projekte „Ir kyla į saulę žibučių žiedai“, inicijuoto Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“.
Ugdytinių sukurti pasakojimai „Istorijos apie žibutę“ su piešinukais eksponuojami Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ išleistame leidinyje „Istorijos apie žibutę“.
1 2 3 32